Home alcohòlic i en alt risc d’exclusió social, el perfil tipus d’usuari adult

Home alcohòlic i en alt risc d’exclusió social, el perfil tipus d’usuari adult

Segons les dades de l’Informe Anual de Drogues de Projecte Home, el perfil tipus de les persones adultes en tractament el 2015 és el d’un home de 40 anys que té l’alcohol com a substància principal, solter, resident a Barcelona, que viu amb la parella o la parella i fills, sense estudis o només amb estudis primaris i que depèn d’ajuda econòmica externa per a satisfer les seves necessitats bàsiques.

Les usuàries dones, un 12%, continuen sent minoria respecte els homes, un 88%. Es manté una situació de major invisibilitat social de les addiccions en les dones i les dificultats per accedir a un tractament degut a l’estigma social i les càrregues familiars.

La mitjana d’edat dels usuaris puja fins als 40 anys. Aquest augment confirma un envelliment progressiu de la població drogodependent (el 2010 la mitjana d’edat era de 35 anys), comportant que la salut física i psíquica, i la situació familiar i social es vegin més agreujades.

Un 55% de les persones ateses necessita ajuda econòmica externa per a satisfer les necessitats de manutenció i habitatge. D’altra banda, un 87% o bé no té estudis finalitzats o només estudis primaris, mentre que un 29% presenta algun trastorn psicològic afegit a la drogodependència (patologia dual).

El primer municipi de procedència és Barcelona amb un 29% dels casos, seguit de Badalona, amb un 8%. L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona i Santa Coloma de Gramenet concentren un 3% dels casos a cada municipi.

L’alcohol es consolida com la substància que genera més demandes de tractament entre les persones adultes, amb un 45% dels casos, seguida de la cocaïna amb un 38%. L’alcoholisme sol anar acompanyat del consum d’altres drogues, principalment cocaïna i cànnabis, i té un recorregut d’anys de consum més llarg: si la mitjana d’anys de consum abans de demanar ajuda és de 10 anys, en el cas de l’alcohol aquesta xifra augmenta fins als 18 anys, per tant, comporta un major deteriorament i en dificulta el tractament.

L’heroïna fumada és la droga de referència per a un 8% dels casos atesos el 2015, mantenint-se en un estat minoritari i residual. El preocupant ressorgiment i proliferació del consum d’heroïna als Estats Units no s’ha transferit fins ara a Catalunya, malgrat és recomanable romandre en alerta.