Les demandes d’ajuda a Projecte Home augmenten un 15% els últims dos anys

Les demandes d’ajuda a Projecte Home augmenten un 15% els últims dos anys

  • L’increment va associat a un major deteriorament de la salut física i mental així com de les condicions socioeconòmiques de les persones que demanen ajuda.
  • La cocaïna i l’alcohol són les substàncies més problemàtiques entre la població adulta atesa.
  • En els joves i adolescents, creix l’addicció a l’alcohol i a les pantalles.

 

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, l’ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya ha presentat aquest dimecres 22 de juny les dades d’atenció de l’entitat durant el 2021. En roda de premsa, Projecte Home ha informat de l’augment d’un 14,7% de les demandes d’ajuda per addiccions en els últims dos anys (del 2019 al 2021), és a dir, des de l’escenari anterior a la pandèmia.

En total, són 2.216 demandes d’ajuda el 2021, per 1.702 el 2020 (any afectat pel confinament) i 1.932 el 2019. L’augment de demandes va lligat a un deteriorament de la situació en la que les persones arriben a l’entitat. En aquests casos, s’observa un empitjorament de la salut física i sobretot de la salut mental. Alhora, les persones que demanen ajuda ho fan en unes condicions socioeconòmiques més precàries i una major situació d’exclusió social.

Es tracta de persones amb múltiples factors de vulnerabilitat: en situacions de desestabilització psiquiàtrica, sense suport familiar, sense habitatge o sense autonomia per a dur a terme gestions bàsiques. Tot això dificulta poder actuar de forma àgil i obliga a buscar respostes més complexes i adaptades a les necessitats individuals de la persona. Sovint, això allarga el procés d’atenció en l’acollida i, sumat a la desesperació i urgència del moment en el que es troben, acaba impedint que totes les persones que ho necessiten puguin començar un programa de tractament.

En un context agreujat per l’escassetat de vies de finançament, Projecte Home treballa per potenciar i millorar el treball en xarxa amb altres recursos i serveis i alhora ha iniciat un estudi intern per tal d’ampliar i agilitzar la seva capacitat de resposta.

 

Major edat i major dependència

Entre les 1.508 persones ateses en els diferents programes i serveis d’atenció i tractament de l’entitat, la mitjana d’edat se situa en els 42 anys. És destacable que aquesta xifra hagi anat augmentant en els darrers anys (el 2012 era de 37 anys) perquè una major edat a l’hora d’iniciar el tractament significa un major recorregut en el consum de substàncies i conductes addictives, agreujant els efectes
negatius en els diferents àmbits de la vida de la persona. Destaca també que les dones pateixen encara més aquestes conseqüències ja que elles comencen tractament amb una mitjana d’edat de 45 anys mentre que en els homes és de 41 anys.

Precisament, pel que fa el sexe, el 84,6% de les persones ateses són homes mentre que només un 15,4% són dones, reflex encara de la menor accessibilitat que tenen elles per accedir als programes de tractament de les addiccions.

Només un 36,3% de les persones ateses té en la feina la principal font d’ingressos en el moment d’iniciar el tractament, una xifra que el 2019 arribava al 51,9%, i que és la més baixa des del 2014, època en la que encara es notaven de forma important les conseqüències de la crisi econòmica del 2008. Un 37,7% de les persones ateses depèn principalment de l’atur, pensions i altres prestacions socials per a subsistir, un 23,3% de la família i amistats, un 0,7% d’activitats il·legals i un 2,1% d’altres fonts. Entre les dones, destaca que tan sols el 25,0% tenen en la feina la seva principal font d’ingressos. A nivell formatiu, un 40,4% del total de persones ateses no té estudis o només estudis primaris, un 50,7% compta amb estudis secundaris mentre que un 8,9% té estudis superiors.

Pel que fa a la salut mental, un 27,7% de les persones usuàries pateixen una patologia dual, és a dir, tenen diagnosticat algun tipus de trastorn mental a més de l’addicció. Entre els homes, aquest tipus de casos són d’un 25,3% mentre que entre les dones s’incrementen fins al 40,9%. D’altra banda, un 5,4% de les persones usuàries són portadores del VIH.

 

La cocaïna i l’alcohol, substàncies principals
Seguint la tendència de la darrera dècada, la cocaïna se situa com la principal substància de consum entre les persones adultes que el 2021 van demanar ajuda a Projecte Home amb un 49,2% dels casos. L’alcohol continua també sent una de les substàncies més problemàtiques amb un 36,7% dels casos. Després, segueixen el cànnabis amb un 5,5%, l’heroïna amb un 3,6%, les ludopaties amb un 2,5%, les amfetamines amb un 2,0% i altres substàncies amb un 0,7%. Novament, s’observen diferències importants en els patrons de consum d’homes i dones. Mentre que en els homes la cocaïna provoca un 52,4% de les demandes d’ajuda i l’alcohol un 32,3%, en les dones l’ordre s’inverteix i l’alcohol és el responsable de fins a un 62,4% de les demandes d’ajuda mentre que la cocaïna se situa en un 30,3% dels casos.

Segons l’Informe Europeu de Drogues 2022, publicat recentment per l’Observatori Europeu de les Drogues (EMCCDA), Espanya és el país de la Unió Europea amb un major consum de cocaïna al llarg de la vida entre la població de 15 a 64 anys (11,2%). El mateix estudi indica que, en l’àmbit europeu, s’observen alts nivells de disponibilitat i consum de cocaïna.

Augment de l’alcohol i les pantalles entre els joves

Entre els nois i noies atesos al Projecte Jove, programa per a joves i adolescents de 13 a 23 anys, l’edat mitjana és de 19,7 anys. Un 91,9% són nois mentre que un 8,1% són noies; i un 31,9% del total té algun tipus de trastorn mental afegit a l’addicció.

Pel que fa a la substància principal de consum, aquest 2021 s’observen novetats, amb un increment de l’alcohol i els casos de joc i abús de les TIC. Tot i que el cànnabis segueix sent la substància que més demandes d’ajuda provoca entre els joves i adolescents, amb un 49,3% dels casos, l’alcohol passa en un any del 15,8% al 25,4% dels casos. De la mateixa manera, augmenten de forma significativa els casos de joc i abús de les TIC, que passen del 2,6% al 13,0% del total. La cocaïna provoca un 8,0% de les demandes mentre que altres substàncies un 4,3%.

Per grups d’edat, s’observen diferències rellevants. Entre els adolescents (13-17 anys) és on destaca més la incidència del joc o abús de les TIC, que ja provoca 1 de cada 4 casos atesos (25,0%), malgrat que el cànnabis és amb diferència la substància principal (66,7%). D’altra banda, l’alcohol causa un 8,3% dels casos restants en aquesta franja d’edat. Entre els joves (18 anys o més), el cànnabis baixa a un 45,6% dels casos, l’alcohol puja fins a un 28,9% i el joc i abús de les TIC se situa en un 10,5%.

La majoria dels adolescents i joves que arriben a aquest programa ho fan per la insistència dels pares i mares. El consum de substàncies o altres conductes addictives sol ser la cara visible de situacions multiproblemàtiques que inclouen consums abusius de diverses drogues, fracàs escolar, relacions conflictives amb la família, aïllament social o bé conductes sexuals de risc, entre d’altres.

Per a minimitzar aquestes situacions i conductes de risc es treballen amb els nois i noies qüestions com la gestió emocional, l’autoconeixement i l’autoestima, els valors, la utilització del temps lliure, el pensament crític, l’ús saludable de les noves tecnologies o la informació sobre drogues. També es treballa paral·lelament amb les seves famílies, que tenen un paper cabdal per assolir els objectius en aquest procés de canvi.

D’altra banda, també es treballa en instituts i escoles amb alumnat, professorat i famílies de cara a prevenir i reduir els riscos de l’abús de drogues i altres conductes de risc. El 2021 els programes de prevenció de Projecte Home Catalunya han arribat a un total de 8.858 persones beneficiàries.

ACCÉS A LA MEMÒRIA 2021