Pla Estratègic 2018-2021

El Pla Estratègic 2018-2021 marca l’estratègia a seguir per Projecte Home Catalunya durant aquests quatre anys, amb l’objectiu que l’entitat doni resposta als reptes actuals que afronta la societat catalana en matèria de drogues i addicions. El pla esdevé un ferm compromís dels membres del patronat, la direcció i els equips per tal de treballar per a la implementació de les accions acordades i assolir els objectius marcats.

Aquest pla, aprovat per la Junta del Patronat de Projecte Home Catalunya, s’ha elaborat a partir de les aportacions del propi patronat, treballadors i treballadores, i voluntariat de l’entitat, així com de les opinions de càrrecs directius i tècnics d’altres entitats socials catalanes, agents claus de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona o membres de l’Asociación Proyecto Hombre i d’altres centres de l’Estat.


Missió:

Promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant col·lectivament per la prevenció i el tractament de les addiccions i la reinserció social a Catalunya.

Visió:

Millorar l’eficàcia en l’atenció, el tractament i la reinserció social de les persones afectades i les seves famílies, així com dur a terme una major prevenció de les addiccions a Catalunya, amb voluntat innovadora i inclusiva, econòmicament sostenible, i amb més capacitat d’incidència i transformació social.


Valors:

-Humanisme: posem la persona, en la seva integritat i globalitat, com a centre i finalitat del procés d’ajuda.

-Universalitat: els nostres programes estan oberts, acullen i s’adapten a totes les persones, siguin quines siguin les seves característiques personals, la seva història i els seus condicionants (i, per exemple, ningú serà exclòs per motius econòmics).

-Transparència: la legitimitat i la confiança de la societat envers l’entitat demanen retre comptes i posar a disposició de tothom tota la informació necessària, especialment pel que fa al finançament i les despeses.

-Compromís: estem decididament dedicats i implicats amb la nostra missió, per contribuir en la construcció d’una societat més justa i cohesionada.

-Solidaritat: treballem collectivament pel bé comú i per incloure i reinserir totes aquelles persones en risc o en situació d’exclusió social.

-Interdependència: tenim la convicció que sols no anem enlloc i establim relacions de cooperació cercant aliances i complicitats tant amb les entitats socials com amb les institucions públiques i privades i la societat civil.

-Creativitat: cerquem respostes noves als reptes i canvis continus de la societat catalana i, en concret, en l’àmbit de les addiccions.


Línies estratègiques:

1.INNOVACIÓ per a incrementar l’eficàcia de l’atenció, el tractament i la reinserció social de les persones amb addiccions que atenem als nostres serveis.

2.DESPLEGAMENT de la prevenció escolar i familiar a Catalunya, adreçant-se als col·lectius més desfavorits.

3.EFICIÈNCIA de l’organització, sent respectuosos amb el medi ambient.

4.COHESIÓ dels equips de l’entitat com a capital de present i futur.

5.AUTONOMIA I SOSTENIBILITAT a través de la recerca de més finançament privat.

6.VISIBILITAT del fenomen de les addiccions a Catalunya.